Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Дата на обявяване: декември 2015 г.

Бюджет: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.)

Схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е насочена към финансиране на проекти за разработване на иновации, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

 • ИКТ и информатика:
 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, GridandCloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 • мехатроника и чисти технологии:
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • роботика и автоматизация на процеси;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

 

 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фрми и средства
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)
 • нано-технологии в услуга на медицината
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

 

 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания• мехатроника и чисти технологии;
 • ИКТ и информатика;
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

 

Допустими кандидати:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • които имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения;
 • които не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.;
 • не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

 

Допустими дейности

1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;

4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;

6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;

9/ Визуализация на проекта.

 

Допустими разходи

 

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта;

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

4/ Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5/ Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

6/ Разходи за външни услуги за:

 • извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики),свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
 • защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
 • създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;
 • разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
 • наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

 

7/ Разходи за командировки в страната и чужбина на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

8/ Разходи за визуализация

 

Финансиране

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.

Интензитет на помощта – до 90% от общите допустими разходи по проекта.