Семинари и обучение

Към “АЛМАРЕКС” ЕООД е изграден Център за европейски знания, в който се провеждат национални семинари и форуми, обучителни вътрешнофирмени  модули и презентационни обучения по актуални европейски тематики: европейски програми – ОПК, ОПРР, ОПРЧР, ПРСР, ВЕИ и ЕЕ; европейски стандарти, директиви и регламенти. Провежданите обучения запознават участниците  с възможностите за финансиране по оперативните програми и други грантови схеми; насочени са към получаване на информация по актуалните Европейски  програми  и изграждане на капацитет за практически знания и прилагане на методика за успешно управление на проекти;  дават практически съвети по конкретни казуси;

Фирмата осигурява на обучаваните тематичен комплект материали и СЕРТИФИКАТ за проведено обучение.

Фирмата участва в обучителните мероприятия към Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Институт за следдипломна квалификация при Университета по национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) и Националната мрежа за бизнес развитие (НМБР). Виж повече… (препратка към Център за европейски знания).

  • Обучение и разработване на програми за професионално развитие;
  • Обучителни курсове за предприемачи и разработване на учебни планове и програми;
  • Обучително-презентационни семинари по европейски и международни програми;
  • Обучително-презентационни семинари по Оперативните програми;
  • Обучителни програми за МСП по актуални законодателни изисквания на ЕО, общностни политики и фондове на ЕО, организация и управление на присъединяването към ЕО.

 

Алмарекс

София 1000, Ул. Света София No.8, ет. 2, офис 2

Телефон: +359 2 980 7321
Факс: +359 2 980 7321
Работно време: Пон – Пет, 9:30 – 18:00

e-mail: office@almarex-bg.com