Схема Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Схема Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Дата на обявяване на приема: Декември 2015

Бюджет: 97 791 500 лева

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” е насочена към проекти, чието изпълнение води до пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

 

 • ИКТ и информатика:
 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, GridandCloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

 

 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 • мехатроника и чисти технологии:
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • роботика и автоматизация на процеси;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фрми и средства
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)
 • нано-технологии в услуга на медицината
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

 

 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица.

Определение за ИНОВАЦИЯ: въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.

 

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ

Схемата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:

 • Разходи по елемент „Инвестиции“

Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.

Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

 • Разходи по елемент „Услуги“

предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.

услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;

услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания др.; изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес,

респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

ФИНАНСИРАНЕ

В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ”или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:

 • Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ”

Безвъзмездна финансова помощ – 90% минимална сума на БФП – 100 хил. лв.; максимална сума на БФП – 391 хил. лв.

 • Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”

 

Максимален

Максимален

 

 

 

 

Категория   на

интензитет

на

интензитет

на

Минимална

Максимална

 

помощта

за

помощта

за

предприятието

сума на БФП

сума на БФП

 

дейности

 

дейности

в

 

извън ЮЗР

 

ЮЗР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микро и малки

70 %

 

45 %

 

100 хил. лв.

1 млн. лв

 

предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средни

60 %

 

35 %

 

100 хил. лв.

1 млн. лв

 

предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Големи

50 %

 

25 %

 

100 хил. лв.

1,5 млн. лв.

 

предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

Допустими кандидати по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия, които:

са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите; имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.);

развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Ако кандидатстването по схема „Подкрепа за иновации в предприятията“ представлява интерес за Вашата компания, ние от „Алмарекс”Е ООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване

 

 1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
 1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
 1. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана, Бюджета по проекта и Декларациите, които се внасят за оценка.

 

На етап изпълнение на проекта

 1. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС
 1. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.