Схема Енергийна ефективност

Схема Енергийна ефективност в МСП

Дата на обявяване на приема – индикативно Декември 2015 г. Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.)

Допустими кандидати:

 • Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 • Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 • Кандидатите трябва да развиват своята основна дейност в един от следните сектори: – сектор B „Добивна промишленост”;

– сектор C „Преработваща промишленост”;

– сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;

– сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;

– сектор F „Строителство“.

 

Допустими дейности/разходи:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

 

 • Придобиване на ДМА и ДНА, допринасящи за подобряване на ЕЕ на предприятията.
 • Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията.
 • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на ел. енергия от ВЕИ за собствено потребление.

 

ВСЯКА от предвидените за изпълнение мерки следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% съгласно, обследването за енергийна ефективност, извършено от лице, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ

 

Елемент Б „Услуги“(незадължителен)

 

 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy

Management Systems)/EN ISO 50001;

 • Извършване на опростен енергиен одит;

 

Финсиране

Минимален размер на помощта: 50 000 лв. Максимален размер на помощта: 1 500 000 лв.

Интензитет на помощта (% на безвъзмездната финансова помощ)

В зависимост от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „регионална помощ” или „минимална помощ” или „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ процентът на безвъзмездната финансова помощ по елемент А„Инвестиции“, е както следва:

Интензитет на помощта за режим „регионална помощ“

 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на

Максимален интензитет на

 

помощта за дейностиизвънЮЗР

помощта за дейностив ЮЗР

 

 

 

 

 

 

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

 

 

 

 

 

Средни предприятия

60 %

35 %

 

 

 

 

 

Интензитет на помощта при избран режим „минимална помощ”

 • До 70 % за дейности по Елемент А “Инвестиции“ за микро, малки и средни предприятия

Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“

 • До 65 % за микро и малки предприятия
 • До 55 % за средни предприятия

Безвъзмездното финансиране по Елемент Б „Услуги“ е само под режим „минимална помощ” и е в размер на 90% от разходите за услуги.

Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца

Информацията има индикативен характер!