ERASMUS

„Living Heritage 4 All“ Erasmus+2020-1-LV01-KA204-077529

#Heritage4All #Erasmus+ #LH4A

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Целите на проекта са:

  1. Обезпечаване на по-голяма достъпност на обучението до уязвими групи;
  2. Осигуряване на по-добри възможности за изследване на европейското културно наследство сред уязвимите групи;
  3. Мотивиране и овластяване на хората от уязвими групи чрез нови възможности за обучение в областта на европейското културно наследство.

Партньорството по проекта включва 7 организации (НПО и публични органи) от Латвия, Гърция, Полша, Кипър, България и две провинции на Германия, представляващи Северна, Южна, Централна, Западна и Източна Европа.

Партньорството на България е представено от

„АЛМАРЕКС“ ЕООД.

Партньорството ще обедини усилията за подобряване на образованието за възрастни чрез насърчаване и опазване на местното културно наследство, за да се даде възможност на уязвимите групи от обществото.

Продължителността на проекта е 24 месеца и включва 4 транснационални срещи, 1 учебно посещение, изготвяне на програмата за обучение Heritage4All и онлайн платформа за обучение и 7 местни събития за разпространение.

Поне 20 обучители за възрастни ще увеличат своите знания и умения по време на проекта и поне 315 участници ще вземат участие в местните дейности по проекта. Най-малко 210 души, които не са пряко ангажирани с проекта,

ще се възползват от проекта във всяка държава – организации, активни в областта на културните дейности, организации, активни в областта на образованието и обучението на възрастни, представители в областта на социалните въпроси, местни, регионални и националните публични органи и създателите на политики и представителят на уязвимите групи, участващи в местните събития за разпространение.

Обменът на опит и създаването на онлайн платформа, показваща резултатите от проекта, ще увеличи достъпността на обучението за уязвими групи, ще увеличи възможностите за изследване на европейското културно наследство за уязвими групи и ще мотивира хората от уязвими групи чрез нови възможности за обучение в областта на европейското културно наследство. Транснационалният подход на проекта ще доведе до по-задълбочено взаимно разбиране и сътрудничество в Европа.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.