Услуги

            Подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС

 • Предоставяне на информация за текущи и предстоящи схеми и проекти по Европейски програми  и други донорски програми
 •  Консултиране на клиента за възможностите за финансиране на проектните идеи според специфичните нужди му; консултиране за кандидатстване по подходяща за клиента програма, съобразно неговите идеи; определяне допустимостта на клиента и  допустими дейности;
 • Набиране на средства: източници на финансиране, изисквания на донора, видове финансиране;
 • Разработване на проект: елементи на предложението за проект и логическата им взаимовръзка; графична форма на работен план на проекта; предложение за проект; балансиран проекто-бюджет; намиране на подходящи партньори и дефиниране на участието им в изпълнението на проекта; осигуряване на цялостно техническо обслужване при разработването на проектите – комплектоване на документите за кандидатстване;
 • Координиране на процеса по информиране на клиента за резултатите от конкурса и за последващите етапи; съдействие при подготовката на изисквани от страна на координиращия орган допълнителна информация или документация в хода на оценката на проектното – предложение.
 • Управление и координация на проекти: организация и инструментариум за управление на проекта; планиране и отчитане на работата; равнище на координиране на проекта; управление на качеството при изпълнение на проекта; управление на риска; отчитане на резултатите от дейностите по проекта; мониторинг и оценка на резултатите от проекта.
 • Управление на средства: модели за отчитане на разходите по проекта; отчитане на разходите по отделните бюджетни категории (човешки труд, оборудване, консумативи, командировъчни и др. разходи); прехвърляне на финансови средства между партньорите и между бюджетните категории; изготвяне на финансови отчети.

Компетентното управление на един проект гарантира реализирането на проектната идея. АЛМАРЕКС ЕООД оказва пълно съдействие и ангажираност в процеса на управление на проекта – от сключването на договора с донорската организация до крайното отчитане на постигнатите резултати, което включва следните етапи:

 • Административно ръководство;
 • Изготвяне на графици за изпълнението на проекта и определяне на задълженията на лицата, свързани в процеса на проекто управление;
 • Дефиниране на рискови етапи в хода на изпълнението на проекта и предлагане на решения;
 • Подготовка на цялостна документация за обявяване на тръжни процедури за доставка на стоки, строителство и услуги;
 • Финансово управление и отчетност – подготовка на документацията към финансираща институция (поетапни и крайни доклади); съдействие при промени в хода на изпълнението на проекта;
 • Подготовка архивa на проекта и подготовка за мониторинг от финансиращата институция;
 • Подпомагане дейностите свързани с визуализацията на проекта.  
 • Подготовка на тръжни документи по обявени търгове – ПМС 55 , ЗОП, НМОП и др.

           Зелена индустрия

           Проекти по Енергийна ефективност и ВЕИ

 • Анализ и оценка на енергийния баланс на обществени и промишлени сгради, топлинни изчисления;
 • Предложения за енергоспестяващи мероприятия;
 • Оценка на разходоносителите след прилагане на енергоспестяващи мерки;
 • Оценка на сроковете за откупуване на препоръчаните инвестиции;
 • Проекти за производство на топло- и електроенергия от алтернативни енергийни източници по програма на EBRD;
 • Сертификационни одити;
 • Проекти за финансиране на енергоспестяващи мерки, грантирани от Европейските фондове.
 • Действаща правна рамка и практически ход на инвестиционния процес в инсталации за производство на енергия от ВЕИ и енергийна ефективност;
 • Процедури по присъединяване на енергийните централи към електро преносната мрежа
 • Възможности за финансиране на проекти за ВЕИ по европейските програми

           Системи за управление на качеството

Kонсултиране на фирми за разработване, внедряване и подготовка за сертифициране на системи за управление на качеството по ISO 9001:2000; ОНSAS 18001; интегрирани системи.

 • Процесен подход при разработване и документиране на СУК. Дефиниране на процесите в предприятието;
 • Разработване на документите на СУК – процедури и работни инструкции; Наръчник по качеството.
 • Обучение на персонала.
 • Пробно внедряване с цел отстраняване на пропуски и недостатъци, а също така и търсене на възможности за подобрения;
 • Вътрешен одит на СУК. Коригиращи и превантивни действия;
 • Отстраняване на установените несъответствия в процеса на сертифициране на СУК от страна на сертифициращата организация;
 • Вътрешен одит на СУК. Коригиращи и превантивни действия в периода преди и по време на извършвания периодичен външен одит и ресертификация от страна на сертифициращата организация.

            Бизнеспланиране

 • Разработване на оперативни бизнес-планове;
 • Разработване на бизнес-планове за специфични нужди (инвестиционно и оборотно кредитиране, разработване и внедряване на нови продукти и технологии, обосновка при безвъзмездна помощ от програми на ЕО и други);
 • Пазарни оценки на бизнеса на предприятието при сливания, поглъщане, разделяне, продажби на акции, приватизация и за други цели;
 • Инвестиционни анализи и инвестиционни бизнес-планове чрез прилагане на методите на Cost Benefit Analysis, оценка на риска и анализ за икономическа целесъобразност.

  Управленско консултиране
 • Финансов мениджмънт – анализ, планиране и бюджетиране и оценка;
 • Разработване на необходимата документация, изисквана от кредитните институции при финансиране и отпускане на кредити;
 • Разработване на финансови анализи и стратегии;
 • Стратегически мениджмънт и бизнес планиране;
 • Разработване на финансови оздравителни и стабилизационни програми;
 • Оценка на бизнеса, пазарна стойност на фирмата и оценки на бизнесактивите при сливания, поглъщане, разделяне, продажби на акции, приватизация и за други цели;
 • Стратегически и сегментен анализ на пазара чрез маркетингови проучвания за развитието на нови продукти;
 • Разработване и внедряване на маркетингови планове и стратегии;
 • Разработване на цялостни фирмени стратегии чрез интегриране на маркетинговите планове, програми и бюджети на фирмата;
 • Изготвяне на общински стратегии, общински планове за социално-икономическо развитие, в т.ч. и  за енeргийния им баланс.

 

Алмарекс

София 1000, Ул. Света София No.8, ет. 2, офис 2

Телефон: +359 2 980 7321
Факс: +359 2 980 7321
Работно време: Пон – Пет, 9:30 – 18:00

e-mail: office@almarex-bg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *