Опит

АЛМАРЕКС ЕООД  е консултантско дружество, специализирано в областта на управленското консултиране. Създадено  е през 1999 г. с цел да бъде в помощ на бизнеса и регионите в периода на предсъединяване към ЕС и в условията на общия еврoпейски пазар. В тази връзка основната цел на консултантската дейност на фирмата е стремежът да се осигуряват високо специализирани и практикоприложни професионални консултантски услуги за нуждите на малките и средни предприятия, общините и организации, изградени на основата на публично-частното партньорство, като непрекъснато се изследват, анализират и прогнозират динамичните промени в бизнес средата в страната. Целевата насоченост на дейността е свързана и с предлагане на съвременни модели в областта на управлението и развитието на човешкия и организационен капитал чрез провеждане на специализирано модулно обучение за надграждане на професионалния и квалификационен капацитет на мениджъри и специалисти в страната.

Основен акцент на АЛМАРЕКС ЕООД е работата по проекти, свързани със зелената индустрия, като инструмент  за изпълнение на стратегическите цели за постигане на устойчив икономически растеж, създаване на нови работни места, повишаване на производителността и постигане на конкурентни предимства за националната икономика.

Чрез проектите за инвестиции в „зелена индустрия” се подпомагат процесите на излизане на българските предприятия от кризата и трансформиране на българската икономика в една по-ефективна и по-екологично съобразна икономика; създават се условия а производство на екологично съобразни продукти, подпомагащи опазването на околната среда или такива,  подлежащи на рециклиране, по-ефективното използване на отпадъчни или други продукти от производствените процеси, намаляване енергоемкостта с цел оптимизиране на използвания ресурс за производствените процеси на предприятията. В тази връзка фирмата е разработила за малките и средни предприятия в страната над 10 инвестиционни проекта, свързани с изграждане на фотоволтаични централи, проекти за повишаване на енергийната ефективност в предприятия от производствения сектор, извършва енергийни одити на обществени сгради в редица общини, разработила е проект за когенерационен модел на основата на първичен източник слама, участвала е в проект за зелени обществени поръчки и промотирането на „зелен етикет’ по Международен проект “TEX-EASTile”, SEE/A/069/1.1/X – Програма „Югоизточна Европа”. Консултанти на фирмата са външни експерти на по Програма КЛЕЕВИ (кредитна линия за енергийна ефективност и зелена енергия) към EBRD.

АЛМАРЕКС ЕООД e една от първите фирми в България, стартирала своята консултантска дейност в подготовката и управлението на проекти по ФАР, САПАРД, ИСПА, а впоследствие и по Оперативните програми за безвъзмездно финансиране от Европейски фондове (Структурни и Кохезионния фондове). Финансирането на проекти от фондовете на ЕС има своите правила и форми, изискващи разработването на висококачествени, конкурентноспособни проекти и стриктното им управление и изпълнение.

Производствените и пазарни затруднения, които бизнесът ви изпитва, както и необходимостта от повече финансови ресурси за развитие и разширяване на дейността му/ви, налага да получите повече компетентна, адекватна и актуална информация. АЛМАРЕКС ЕООД отлично познава процедурите за работа по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския Съюз,  за възможните пътища и средства за преодоляване на възникналите затруднения, оздравяването, укрепването и бъдещото развитие на бизнеса ви, както и за възможните начини на финансиране.

АЛМАРЕКС ЕООД предлага висококачествени консултантски услуги и експертност, компетентност и професионализъм при  разработване на проектното предложение, прецизна подготовка на цялостната изискуема документация, пълна ангажираност и съдействие в процеса на реализация на проекта. 

Фирмата се развива динамично в направленията международни и европейски проекти, одити и проекти по Зелена индустрия, бизнес планиране и планиране на местното социалноикономическо развитие, финанси, маркетинг, иновационни проекти, международни системи за управление на качеството и за контрол върху безопастността на храните, програми и обучение за повишаване на професионалната квалификация. виж още. Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти.

 

Алмарекс

София 1000, Ул. Света София No.8, ет. 2, офис 2

Телефон: +359 2 980 7321
Факс: +359 2 980 7321
Работно време: Пон – Пет, 9:30 – 18:00

e-mail: office@almarex-bg.com